MAP Rokycany IV.

Strategie MAP

Strategie MAP

Strategie místního akčního plánování v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 16 let je založena na spolupráci, komunikaci a strategickém plánování všech relevantních partnerů, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Zapojené subjekty Partnerství stanoví prostřednictvím činnosti pracovních skupin, Řídicího výboru a odborného realizačního týmu projektu priority, cíle a konkrétní opatření vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Rokycany. Do procesu tvorby vzdělávací koncepce regionálního školství budou zapojeni všichni aktéři vstupující do oblasti vzdělávání včetně široké veřejnosti a rodičů dětí a žáků na základě komunitního strategického plánování, konzultačního procesu a místní potřebnosti.
Rozvojem a aktualizací Místního akčního plánu dojde k prohloubení procesu společného akčního plánování, intenzivnějšímu zapojení škol, rozvoji partnerství a rozšíření spolupráce v území.  
Hlavní aktivitou projektu MAP III je:

  • zachovat efektivní proces řízení a plánování MAP v daném území (jako hlavní komunikační nástroj, nástroj koordinace strategického řízení a plánování v území, nástroj zajištění odborné diskuze v území, vzájemného sdílení a komunitního plánování napříč spektrem všech aktérů platformy MAP), kontinuálně jej podpořit a umožnit jeho rozvoj;
  • aktualizovat strategickou část územní strategie MAP-Strategický rámec MAP do roku 2025;
  • aktualizovat implementační část-Akční plány na roky 2023, 2024, 2025 (RAP) = definovat konkrétní opatření v území SO ORP Rokycany, tj. aktivity, které budou již naplňovat strategické linie č.1 až č.5 (Strategie 2030+) a budou připraveny pro navazující podporu MAP v rámci OP JAK.

 

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany