MAP Rokycany IV.

O projektu MAP III Rokycany

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. je výstupem spolupráce všech relevantních partnerů, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Rokycany na základě komunitního plánování, místní potřebnosti a podložených dat a analýz vzdělávací oblasti v území.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, (MAP) je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rokycany III. (MAP III.)
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981
Realizátor projektu: Město Rokycany
Doba realizace: 1.9.2022 – 30.11.2023
Zapojeno: 32 ZŠ, MŠ, ZUŠ (97 % škol v území)
Cíle projektu:
Cílem MAP III. je nadále kontinuálně podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího SR MAP, ale i dle dílčích strategických plánů rozvoje školy, sdílení aktivit stanovených ročním akčním plánem, konkrétně dle RAP IV. pro období 07/2022-12/2023, který byl zpracován jako výstup MAP II.
Dílčím cílem MAP III. je rovněž udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období (do zahájení OP JAK, MAP IV.), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území a vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+).
Očekávané výsledky projektu:
Realizace projektu MAP III. umožní:

  1. Podporu škol v systému dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol:

a) odbornou konzultací členů RT MAP vyhodnotit zpracované individuální strategické plány rozvoje škol, které vznikly v průběhu MAP II., a pomoci zpracovat zapojeným MŠ, ZŠ do MAP III. akční plány na další časové období);
b) pokračovat v řízení procesu MAP, tj. aktualizovat územní strategii MAP III. na verzi 4.0 o analytická data z let 2022, 2023 a návazné priority, cíle, opatření pro časový horizont do roku 2025, aktualizovat SR MAP do roku 2025 včetně neinvestičních aktivit, vyhodnotit RAP IV MAP II., který bude pokrývat období do konce roku 2023 a zpracovat RAP pro rok 2024 a rok 2025.

  1. Zkvalitnění vzdělávacího systému respektujícího individualitu žáků a dětí;
  2. Prohloubení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území;
  3. Podpora procesů spolupráce, sdílení příkladů inspirativní praxe a výměny zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky (součást tzv. akce KLIMA);
  4. Rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy;
  5. Rozvoj spolupráce zřizovatelů na území realizace projektu;
  6. Podpora vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce a zlepšení strategického plánování a řízení škol v území;
  7. Vedení odborných diskuzí v oblasti inkluzivního vzdělávání, rozvoje gramotností dětí a žáků dle principů komunitního plánování;
  8. Zavedení nových forem a metod výuky v jednotlivých ZŠ, MŠ a ZUŠ;
  9. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů k identifikaci a pokrytí individuálních potřeb žáků a dětí.

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany