MAP Rokycany IV.

Analýza MAP

Analýza MAP

Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností, verze 3.0 byla zpracována v předchozím projektu MAP II. a vytváří analytický podklad pro strategickou část daného území.
Analýza popisuje vzdělávací soustavu zařízení předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí do 15 let a přibližuje širší socioekonomické souvislosti důležité pro přesnější specifikaci řešené oblasti (demografické ukazatele, trh práce, sociální problematika, selektivita vzdělávacího systému). I po aktualizaci vychází metodicky a obsahově zpracování analytické části MAP zejména ze závazné struktury v souladu s Postupy MAP OP VVV, využity byly i další metodické podklady, které připravilo pro tento účel MŠMT a jeho zřizované organizace, shodně tak byly využity statistické údaje dostupné z registrů státní správy a místní samosprávy pro oblast regionálního školství. Významnou součástí zpracování analýzy v souladu s metodickými podklady bylo zapojení odborné i širší veřejnosti do procesu přípravy a dále do dílčích dotazníkových šetření, které byly podpůrným nástrojem sběru dat a informací.
Zpracovaná analýza je dostupná na záložce Výstupy MAP – Strategické dokumenty.

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany